NASI PROJEKTI

Naziv projekta: “Podrška poplavljenoj privredi u Srbiji pogođena poplavama u maju I septembru 2014. god. , u Obrenovcu“

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj: Poboljšanje ekonomskih I tehničkih kapaciteta, malim I srednjim preduzećima koja su pogođena poplavama 2014. godine, u Obrenovcu I Paraćinu, kroz mentorstvo I stručne obuke.

Rezultati:

 • Pružena poslovna mentorska podrška malim i srednjim preduzećima pogođenim poplavama u maju 2014. godine, u Obrenovcu i Paraćinu
 • Pružena tehničko – stručna mentorska podrška malim i srednjim preduzećima na osnovu snimanja stanja poslovnog mentorstva

Lokacija: Obrenovac, Paraćin

Nosilac, partneri: Danski Savet za Izbeglice, Eneka, Razvojni biznis centar Kragujevac

Vrednost: 18 350  EUR

Trajanje: 08/2016 – 11/2016

 

Naziv projekta: “Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih – faza IV“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti većoj delotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Vrnjačkoj Banji i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj:vise

Unaprediti prilagođenost lokalnih politika zapošljavanja trenutnim potrebama tržišta rada, kroz: veće učešće mladih u konsultativnom procesu, unapređenje lokalnih kapaciteta za monitoring i evaluaciju LAPZ, i pilotiranje nove mere za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovane na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.

Rezultati:

 • Povećana informisanost i učešće mladih u konsultativnom procesu u razvoju lokalnih politika zapošljavanja.
 • Unapređeni lokalni kapaciteti za monitoring i evaluaciju LAPZ.
 • Razvijena i pilotirana nova mera za podsticanje zapošljavanja mladih, zasnovana na mapiranim potrebama privrede u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vrnjačkoj Banji.

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Nacionana služba za zapošljavanje Čačak, Mašinsko saobraćajna škola Čačak, grad Čačak, partnerske kompanije u Čačku: Unipromet, Progress Inženjerig, 9. Septembar, Plazmateh I Mikron.

Lokacija: Čačak, Gornji Milanovac I Vrnjačka Banja

Vrednost: 1 484 300 RSD

Trajanje: 04/2016 – 30/2016

 

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca II“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Unaprediti konkurentnost i zapošljivost učenika srednjih stručnih škola kroz premošćavanje jaza između veština dobijenih kroz sistem srednjeg obrazovanja, tehničke struke i potreba tržišta rada.

Specifični cilj: vise

Institucionalizovati dijalog između srednjih stručnih škola i privrede u Kragujevcu, u tri relevantna sektora za grad: metalo-prerađivački, drvna industrija i IKT sektor, kroz uspostavljanje lokalnih sektorskih radnih grupa, a sa ciljem unapređenja kvaliteta praktičnog učenja, u skladu sa potrebama privrede.

Rezultati:

 • Osnovane lokalne sektorske radne grupe u tri izabrana sektora

U tri izabrana sektora privrede: metalo-prerađivački, IKT i drvna industrija, mapirane su zainteresovane kompanije za saradnju i formirane sektorske radne grupe. Ukupno je uključeno 14 kompanija. Po sektorima su potpisani Sporazumi o saradnji na unapređenju kompetencija mladih u izabranim sektorima privrede.

 • Pilotiran program letnje prakse za učenike srednjih tehničkih škola uključenih u projekat

Program letnje prakse pilotiran je u 3 sektora privrede, tokom letnjeg raspusta školske 2015/2016. 38 učenika tri partnerske škole boravilo je na praksi u jednom od partnerskih preduzeća, gde su imali prilike da steknu praktična znanja u realnom poslovnom okruženju. Nakon završetka programa, primljeno je upustvo za sprovođenje letnje prakse, koje je dostupno za preuzimanje na našem sajtu.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Politehnička škola Kragujevac, Prva tehnička škola i Druga tehnička škola

Vrednost: 12.000 eur

Trajanje: 04/2016 – 12/2016

 

Naziv projekta: “Podrška zapošljavanju mladih u drvnoj industriji“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Povećati zapošljivost i stvoriti prilike za zapošljavanje mladih u drvnoj industriji u Kragujevcu.

Specifični cilj: vise

Unaprediti kompetencije mladih, drvo-prerađivačkih profila, u skladu sa potrebama partnerskih kompanija, kroz program stručne obuke i prakse za mlade nezaposlene u kompanijama.

Rezultati:

 • Realizovan program stručne-tehničke obuke za mlade

Kreiran je program stručne-tehničke obuke, od strane Druge tehničke škole. Sproveden je javni poziv za mlade, zainteresovane za učešće u programu. Izabrano je 13 mladih, od kojih je njih 10 završilo obuku i polagalo završni test.

 • Realizovana stručna praksa u kompanijama

Najboljih 6 kandidata sa obuke upućeno je na 6-onedeljnu radnu praksu u partnerske kompanije. Svi su završili radnu praksu, a od njih šest 1 kandidatkinja se i zaposlila u kompaniji u kojoj je bila na praksi. Kandidate su tokom prakse vodili mentori, koji su prethodno prošli obuku za mentore u okviru projekta.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Druga tehnička škola i kompanije: Blažeks, Tara i Jelofina.

Vrednost: 4.000 eur

Trajanje: 09/2016 – 12/2016

 

Naziv projekta: “Novi poslovi za mlade u IKT sektoru II“

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Ciljevi:  

Opšti cilj: Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji 3 grada Centralne Srbije: Kragujevac, Čačak i Kraljevo.

Specifični cilj: vise


Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru, daljim razvojem i širenjem inovativnog, lokalnog modela za povećanje usklađenosti njihovih kompetencija sa potrebama poslodavaca, zasnovanog na podsticanju multisektorskih partnerstava i dijaloga na lokalnom nivou

Rezultati:

R1 Inovativni lokalni model podrške zapošljavanju mladih u IKT sektoru dalje razvijen, unapređen i proveren na široj teritoriji – Izabrano 25 mladih i uključeno u program onlajn obuka (osnovna obuka za HTML i CSS programiranje i napredne obuke za OOP i ANGULAR programiranje); Razvijen i uspostavljen program 3 onlajn obuke u IKT sektoru; 15 najboljih mladih sa obuka uključeno u program radnih praksi u IKT preduzećima u Kragujevcu, Kraljevu i Čačku; Realizovano najmanje 10 kontakata – posredovanja za posao sa poslodavcima (poslate radne biografije kompanijama).

R2 Pokrenuta inicijativa za institucionalizaciju modela kao mere lokalnih politika zapošljavanja u Čačku i Kraljevu – Održane 2 konsultativne radionice za formulisanje zagovaračke inicijative, sa poslodavcima i mladima iz programa u prvoj fazi projekta, ukupno 15 učesnika; Pripremljen set preporuka i tekst zagovaračke inicijative ka kreatorima politika; Održani sastanci u 2 lokalne zajednice – Čačak i Kraljevo, sa kreatorima politika – predstavnicima LS i LSZ;

R3 Iniciran širi dijalog poslodavaca i institucija obrazovanja o usklađivanju ishoda obrazovanja i potreba IKT biznis zajednice – Održana 1 regionalna konferencija sa najmanje 60 učesnika, predstavnika poslodavaca, obrazovanja, mladih i ostalih relevantnih aktera iz Centralne Srbije i sa nacionalnog nivoa; U širem dijalogu definisane preporuke i zaključci i upućeni svim učesnicima.

Lokacija: Kragujevac, Kraljevo i Čačak

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, IKT Klaster Centralne Srbije, 4 IT doo i Emisia Consulting doo

Vrednost: 1,543,160.00 RSD

Trajanje: 15/06/2016 – 31/03/2017

 

Naziv projekta: “Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih II“

Donator: Grad Kragujevac

Ciljevi:  

Specifični cilj:vise


Povećati zapošljivost i zapošljavanje nezaposlenih mladih, srednjeg stepena stručne spreme (u daljem tekstu SSS), metalo-prerađivačkih profila u Kragujevcu, primenom modela zapošljivosti i zapošljavanja mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe i potreba poslodavaca.

Rezultati:

Rezultat 1: Unapređene stručne kompentencije mladih III i IV stepena stručne spreme, metaloprerađivačke struke u skladu sa potrebama privrede u Kragujevcu

Ovaj model podrazumeva sledeće korake:

1. Osvežavanje i unapređenje stručnih znanja mladih, nezaposlenih i njihovih mekih veština, kroz program obuka za unapređenje stručnih znanja i mekih veština;

2. Unapređenje praktičnih znanja i iskustava, kroz program radne prakse u kompaniji. Program obuke za kandidate biće pripremljen uz konsultacije sa predstavnicima tri kompanije: Gorenje MDM, Milanović Inženjering i Unior Komponents. Model, na ovaj način omogućava da se premosti jaz između potreba privrede i aktulenih kompetencija ponude radne snage. Programom obuke biće obuhvaćeno 20 nezaposlenih – mladih metalo-prerađivačkih profila u Kragujevcu. Najmanje 16 će završiti obuku, a 14 najboljih sa obuke biće upućeno na praksu u preduzeća;

3. Posredovanje u zapošljavanju – Po završenoj praksi, očekuje se da će najmanje 5 učesnika programa dobiti ponudu za posao ili biti povezano sa preduzećima u sektoru.

Lokacija: Kragujevac

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Unior Components, Gorenje MDM i Milanović Inženjering

Vrednost: 1.334.020 RSD

Trajanje: 25.10.2016. – 28.02.2017.

 

Naziv projekta: “Korak po korak“

Donator: Erste Stiftung

Ciljevi:  

Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal.

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Rezultati:

 1. pomoć u izradi biznis plana,
 2. kombinaciju onlajn i oflajn edukacije,
 3. finansiranje vaše poslovne ideje i projekta,
 4. mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Lokacija: Srbija

Nosioc, partneri: Erste Bank, Business Inovation programs, Razvojni biznis centar, Eneka, SMART kolektiv

Vrednost: 10.000 eur

Trajanje: 06/2016 – 12/2016

 

Naziv projekta: “E2E – Znanjem do posla“

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC

Ciljevi:  

Opšti cilj:

Pomoći mladima u Kragujevcu u procesu tranzicije od školovanja ka zaposlenju, kroz povećanje njihove zapošljivosti na društveno inkluzivan i održiv način.

Specifični cilj:vise

 • Razvoj tržišno orijentisanih poslovnih veština mladih
 • Razvoj javno-privatnih partnerstava za zapošljavanje i zapošljivost mladih

Planirane aktivnosti:

 • Stručne, tehničke obuke u skladu sa potrebama tržišta rada
 • Obuke na radnom mestu u skladu sa potrebama kompanija
 • Radne prakse
 • Karijerno vođenje i savetovanje
 • Saradnja sa pružaocima obuka, kompanijama i udruženjima za podršku ranjivim grupama mladih

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Nosioc, partneri: nosilac projekta je IP Consult (deo Niras grupe), a partneri u Kragujevcu su: Razvojni biznis centar i Business Innovation Programs

Trajanje: 11/2016 – 12/2019

 

Naziv projekta: “Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih“

Donator: Švajcarska agencija za razvoj I saradnju – SDC u okviru Programa – Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih Tima za socijalno uključivanje I smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti rešavanju problema visoke nezaposlenosti mladih u Kragujevcu, kroz razvoj inovativnih pristupa ovom problem I partnerstva između civilnog, javnog I privatnog sektora.

Specifični cilj:vise

Povećati zapošljivost I zapošljavanje nezaposlenih mladih žena I muškaraca, srednjeg stepena stručne spreme, metalo – prerađivačkih profila, u Kragujevcu, proverom, unapređenjem I pripremom za dalje širenje inovativnog modela zapošljavanja I zapošljivosti mladih, zasnovanog na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe I potreba poslodavaca.

Rezultati:

 • Inovativni model zapošljavanja i zapošljivosti mladih proveren i unapređen u metalo – prerađivačkom sektoru u Kragujevcu
 • Inovativni model zapošljavanja i zapošljivosti evaluiran, u celosti razrađen i spreman za dalju primenu i širenje

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Politehnička škola Kragujevac, Milanović inženjering, Unior Komponents, Gorenje mdm

Lokacija: Kragujevac

Vrednost: 24 891 CHF

Trajanje: 02/2016 – 06/2016

 

Naziv projekta: “Konsultantska I mentorska podrška preduzećima sa najboljim praksama za zapošljavanje Roma

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju – OEBS

Cilj:>vise

Unapređenje konkuretnosti I održivosti romskih preduzeća sa najboljim praksama, kao I promocije I olakšavanja daljeg zapošljavanja Roma.

Rezultati:

 • Podržano 18 romskih preduzeća konsaltingom i mentoringom, u cilju povećanje njihove konkurentnosti i obezbeđenja održivosti
 • Promovisan program o mogućnostima zapošljavanja roma u Srbiji

Lokacija: Republika Srbija

Nosilac, partneri: Business Innovation programs, Razvojni biznis centar Kragujevac I GM konsalting

Vrednost: 5 632 342,29 RSD

Trajanje: 01/2016 – 06/2016

 

Naziv projekta “Novi poslovi za mlade u IKT klasteru”

Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti unapređenju zapošljivosti i zaposlenosti mladih na teritoriji  Grada Kragujevca

Specifični cilj projekta:vise

Generisati novo zapošljavanje mladih u IKT sektoru kroz unapređenje znanja I veština u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca-članova IKT klastera Centralne Srbije.

Rezultati:

 • Unapređeni profesionalni kapaciteti mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje u IKT sekturu -IKT akademija – 18 visoko motivisanih, mladih,nezaposlenih ljudi, sa odgovarajućim osnovnim znanjem, će kroz program obuke, razvijen u saradnji sa IKT kompanijama, članicama Klastera biti pružena visoko specijalizovana znanja I veštine, a u skladu sa zahtevima članica klastera I to za razvoj I programiranje: Android,IOS I Veb aplikacija. Cilj je da se polaznici kroz intezivan praktični rad osposobe za praksu u IT kompanijama IKT klastera, a kasnije I za samostalan rad. Svi polaznici dobiće obuku za biznis kako bi otvorili perspektivu preduzetništva kao karijernog izbora.
 • Sproveden program zapošljavanja mladih IKT stručnjaka u kompanijama – članicama Klastera. Posle završenog programa obuke najboljih 14 polaznika imaće priliku da učestvuje u programu stručne prakse u trajanju od 1,5 meseci u IKT kompanijam članicama IKT klastera Centralne Srbije. Po završetku obuke se očekuje zapošljavanje najmanje 10 obučenih mladih ljudi u IKT kompanijama članicama IKT klastera.
 • Pokrenuta inicijativa za sufinansiranje programa u okviru mera lokalne politike zapošljavanja u Kragujevcu.Projektni tim će pokrenuti inicijativu za razmatranje mogućnosti uključivanja programa zapošljavanja mladih u IKT sektoru u Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kragujevca.

Lokacija: Kragujevac

Nosilac, partneri:  Razvojni biznis centar Kragujevac, IKT Klaster Centralne Srbije

Vrednost: 1 157 980 RSD

Trajanje: 08/2015 – 02/2016

 

Naziv projekta “Socijalno partnerstvo civilnog i javnog sektora”

Donator:  Kancelarija Evropske unije na Kosovu

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti društveno-ekonomskom razvoju Severnog Kosova i na unapređenje socijalnih i ekonomskih prava zaposlenih i poslodavaca, usklađenih sa EU standardima i pravnim tekovinama.

Specifični cilj projekta:vise

Stvoriti uslove za aktivno učešće relevantih socijalnih partnera sa teritorije Severnog Kosova u socijalnom dijalogu i procesima odlučivanja na nacionalnom nivou.

Rezultati:

 • Unapređeni kapaciteti relevantnih socijalnih partnera za socijalni dijalog
 • Osnovana mreža socialnog partnerstva Severnog Kosova
 • Podignuta svest relevantnih zainteresovanih strana o važnosti socijalnog dijaloga za društveno- ekonomski razvoj i o najboljoj EU praksi u regionu

Lokacija: Kosovo

Nosilac, partneri: Centar Poslodavačkih Inicijativa Mitrovica ,Razvojni biznis centar Kragujevac

Vrednost: 60 769.80 EUR

Trajanje: 01/2015 – 07/2016

 

Naziv projekta “Ucešce omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih”,  faza III

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti kreiranju delotvornijih lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu. Unapređenjem procesa izrade LAPZ-ova i povećanjem odgvornosti LSZova, stvoriće se uslovi za kreiranje delotvornijih lokalnih politika zapošljavanja mladih, čime u krajnjem ishodu utičemo na rešavanje dugoročnog problema visoke nezaposlenosti mladih na projektnoj teritoriji.

Specifični cilj projekta:vise

Unaprediti proces izrade LAPZ-ova, kroz uključivanje mladih u donošenje odluka, obezbeđenje šireg konsultativnog procesa u fazi izrade i kreiranje lokalnih politika zapošljavanja mladih zasnovanih na podacima dobijenim kroz monitoring primene LAPZ-ova i ocenu efekata dosadašnjih mera. U skladu sa analizom problema i preporukama datim u dokumentu praktičnih politika, javna kampanja zagovaranja biće usmerena na to da se izmenom Rešenja o radu LSZ uvede legitimni predstavnik mladih u LSZ, kao i da se definiše obaveznost kreiranja LAPZ-ova zasnovanih na podacima i dijalogu, odnosno praćenju primene i merenju efekata primenjenih mera. Na ovaj način proces izrade LAPZ-ova biće značajno unapređen.

Rezultati:

 • Održane 3 radionice, na kojima je učestvovalo ukupno 40 predstavnika mladih i doneti zaključci o načinu izbora legitimnog predstavnika mladih. Razvijen je mehanizam participacije mladih u kreiranju lokalnih politika mladih.
 • Održan seminar za predstavnike sva 3 LSZ i mladih gde je izrađen nacrt novog Rešenja o formiranju LSZ i predlog Poslovnika o radu. Uspostavljen je širi konsultativni proces sa svim relevantnim akterima. Na seminaru su učesvovali predstavnic 3 LS, predstavnici LSZ, članovi LSZ i  predstavnici mladih gde se pored nacrta za dokumente došlo i do pregloda novih rešenja tj. mera za zapošljavanje mladih koje bi u buduće uticale na unapređenje položaja i zapošljivost mladih.
 • U sva tri grada Rešenjem o formiranju Lokalnog saveta za zapošljavanje imenovan je predstavnik mladih koji će ubuduće zastupati interese mladih, uticati na odluke ravnopravno sa svim članovima Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Lokacija: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, NVO Suadeo Čačak

Vrednost: 1 400 000,00 RSD

Trajanje: 04/2015 – 11/2015

 

Naziv projekta “Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove”

Donator:  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC u okviru Programa  lokalnih inicijativa Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti smanjenju siromaštva i podsticanju socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa građana u Kniću, kroz unapređenje kapaciteta i saradnje relevantnih lokalnih aktera za kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju delotvornih lokalnih politika zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, a u skladu sa preporukama Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.

Specifični ciljevi projekta:vise

SC1 Podignut nivo informisanosti: a) lokalnih aktera iz javnog, privatnog I civilnog sektora o nacionalnim prioritetima u oblasti socijalnog uključivanja I smanjenja siromaštva, kao I njihovim ulogama u procesu realizacije, I b) građana o relevantnim lokalnim politikama, merama podrške zapošljavanju teško zapošljivih kategorija stanovništva, pravima I raspoloživim uslugama.

SC2 Razvijen lokalni pravni okvir za uspostavljanje I implementaciju programa podrške razvoju preduzetništva, kako bi se stvorili uslovi za kreiranje novih radnih mesta, a time I zapošljavanje/samozapošljavanje teško upošljivih kategorija stanovništva, kroz definisanje I usvajanje Odluke I Pravilnika za uspostavljanje lokalnog programa podrške preduzetništvu.

SC3 Unapređen proces planiranja lokalnih politika I mera podrške zapošljavanja teško zapošljivih kategorija stanovništva, kroz razvoj liste prioritetnih mera I predloga projekata od značaja za podršku njihovom zapošljavanju u širem konsultativnom procesu.

SC4 Ojačani kapaciteti opštine Knić za privlačenje EU fondova, kroz razvoj najmanje 2 projektna predloga za podršku unapređenju zapošljivosti teže zapošljivih kategorija stanovništva.

SC5 Obezbeđena razmena iskustava I transfer dobrih praksi između lokalnih zajednica u Šumadijskom okrugu u oblasti kreiranja I implementacije lokalnih politika zapošljavanja teško upošljivih kategorija stanovništva.

Lokacija: Opština Knić i šumadijski okrug

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Opština Knić

Vrednost: 11 969 EUR

Trajanje: 07/2015 – 07/2016

 

Naziv projekta: “Prave veštine po meri poslodavca“

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:  

Opšti cilj: Unaprediti konkurentnost i zapošljivost maturanata srednjih stručnih škola kroz premošćavanje jaza između veština dobijenih kroz sistem srednjeg obrazovanja, tehničke struke i potreba tržišta rada.

Specifični cilj:vise

Stvoriti mehanizam za efektivnu saradnju između srednjih, tehničkih škola i odgovarajućih poslodavaca, posebno u oblasti unapređenja praktične nastave i radne prakse u Kragujevcu.

Rezultati:

 • Identifikovana polja za unapređenje praktične nastave i radne prakse u srednjim, tehničkim školama u skladu sa potrebama poslodavaca. Na ovaj način će se definisati tačke za intervencije u unaperđenje saradnje, kontinuirane komunikacije i konačno za unapređenje kvaliteta praktične nastave i radne prakse, što dalje vodi ka boljoj usklađenosti znanja i veština maturanata srednjih tehničkih škola sa potrebama poslodavaca.
 • Podignut nivo svesti u srednjim, tehničkim školama o zakonskim mogućnostima za unapređenje praktične nastave i radne prakse, kao i saradnji sa poslodavcima. Predstavnici srednjih tehničkih škola će dobiti potrebne inforacije i biti ohrabreni da u zakonskim okvirima unaprede saradnju sa poslodavcima i na taj način kvalitet praktične nastave i radne prakse.
 • Uspostavljen kontinuirani, institucionalni dijalog između predstavnika poslodavaca i predstavnika srednjih, tehničkih škola i ostalih relevantnih institucija. Kontinuirani dijalog će biti uspostavljen potpisivanjem Memoranduma o saradnji u kome će biti definisane oblasti saradnje i frekvencija sastajanja. Kontinuirani dijalog će obezbediti da se menjajući trendovi u zahtevima poslodavaca brže preslikavaju na srednje tehničke škole.

Lokacija: Kragujevac, Serbia

Nosioc, partneri: Razvojni biznis centar, Grad Kragujevac, Politehnička škola

Vrednost: 12.000 eur

Trajanje: 07/2015 – 12/2015

 

Naziv projekta “Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika za zapošljavanje mladih” faza II

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Unaprediti proces kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu.

Specifični cilj projekta: vise

Unaprediti process kreiranja lokalnih politika zapošljavanja mladihu Čačku, Gornjrm Milanovcu I Kraljevu, identifikovanjem postojećih delotvornih mera za unapređenje zapošljivosti mladih, ali I novih, inovativnih mera, a kroz podsticanje I omogućavanje šireg dijaloga mladih, civilnog I biznis sektora sa lokalnim savetima za zapošljavanje.

Rezultati:

1) Sprovedeno Istraživanje na 3 projektne lokacije čiji je cilj bio da se izvrši analiza efekata primene dosadašnjih mera za zapošljavanje mladih, koje su bile sadržane u LAP –u za 2012. godinu, u sve tri projektne teritorije. Došlo se do korisnih informacija koje mogu posližiti kao smernice za dalje kreiranje strategija za zapošljavanje mladih, na lokalnom nivou.

2) Na održane 3 konsultativne radionice, na 3 projektne lokacije, došlo se do predloga novih, inovativnih mera koje za cilj imaju i njihovo usvajanje i razmatrane prilikom donošenja novih LAP-ova za zapošljavanje mladih

3) Razvijen dokument – Predlog praktičnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Kraljevu i Gornjem Milanovcu, sa ciljem ostarivanja uticaja na unapređenje procesa donošenja lokalnih politika zapošaljavanja na datim lokacijama. Kroz dokument se došlo do preporuka koje se odnose na unapređenje procesa donošenja LAP-ova, kroz uključivanje mladih, OCD i biznis sektora, uključivanje mera koje su specifično usmerene na zapošljavanje mladih, kao i na sistematsko merenje efekata primenjivanih mera.

Lokacija:Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, NVO Suadeo Čačak

Vrednost:1 473 360,00 RSD

Trajanje: 05/2014 – 11/2014

 

Naziv projekta:„Konsultantska podrška u okviru programa TARI – Tehnička pomoć inkluziji Roma

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti socijalnoj inkluziji Roma u Srbiji

Specifični cilj: vise

Podržati zapošljavanje Roma u Srbiji

Rezultati:

 • 50 preduzeća podržano u okviru programa – prijavilo se za podršku, prisustvovalo obuci za biznis plan i dobilo ocenu od procenitelja na terenu
 • 25 poslovnih inicijativa podržano bespovratnim sredstvima za dalji razvoj poslovanja
 • 50 Roma zaposleno

Lokacija: Republika Srbija

Nosilac, partneri: Business Innovation programs, Razvojni biznis centar Kragujevac I GM konsalting

Vrednost: 20 000 eur

Trajanje: 05/2014 – 09/2014

 

Naziv projekta “Podrška sanaciji štete na domovima poplavljenih domaćinstava u Svilajncu”

Donator:  Ambasada Kraljevine Norveške, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Opština Svijlajnac

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti normalizaciji  I boljim uslovima života socijalno najugroženijim porodica oštećenih poplavama u Svilajncu

Specifični cilj projekta:vise

Poboljšati uslove stanovanja socijalno ugroženih porodica u Svilajncu, oštećenih majskim poplavama, kroz obezbeđenje stambenih paketa pomoći u vidu građevinskih materijala i/ili pokućstva (nameštaja, bele tehnike).

Rezultati:

 • 40 socijalno najugroženijh domaćinstava, pogođenih poplavom dobilo je pomoć u građevinskom materijalu, osnovnom pokućstvu I nameštaju, kako bi sanirali nastalu štetu I normalizovali život.

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac, Opština Svilajnac

Lokacija: Svilajnac

Vrednost: 40 200 EUR

Trajanje: 10/2014 – 03/2015

 

Naziv projekta ‘’Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj’’2013/2014

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj:  Doprineti održivom lokalnom ekonomskom razvoju seoskih sredina u okolini Kragujevca i šumadijskom okrugu

Specifični cilj:vise

Razviti ruralni turizam kao oblik preduzetništva i malog porodičnog biznisa u okolini Kragujevca i šumadijskom okrugu.

Rezultati

 1. Razvijena strategija turizma za Kragujevac i okolinu
 2. Podignuti kapaciteti i konkurentnost postojećih i potencijalnih seoskih domaćina za bavljenje seoskim turzimom, kroz program od 5 treninga poslovnih veština za 15 domaćina, oebzbeđivanje finansijskih podsticaja za najboljih 5 biznis planova i široku promociju domaćina
 3. Podignuta svest, znanje i motivacija građana u seoskim sredinama za bavljenje seoskim turizimom, kroz 2 motivaciona seminara za 40 polaznika
 4. Razvijena i široko promovisana jedinstvena turistička ponuda Šumadije, kroz pripremu i štampanje brošure o turističkoj ponudi Šumadije, koja će biti široko distribuirana na sajmovima i drugim manifestacijama.

Lokacija: Kragujevac, Knić, Rača, Topola, Rekovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Gradska Turistička Organizacija Kragujevac i Grad Kragujevac

Vrednost: 60.000 EUR

Trajanje: 2013 – 2014

 

Naziv projekta ‘’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih’’2013

Donator: SLA Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu

Ciljevi:

Opšti cilj projekta: Doprineti rešavanju problema nezaposlenosti mladih u Srbiji, kroz razvoj funkcionalnih i održivih politika zapošljavanja mladih

Specifični cilj projekta: vise

Povećati stepen participacije organizacija civilnog društva i mladih u kreiranju politika zapošljavanja mladih, u opštinama Čačak, Kraljevo i Gornji Milanovac

Rezultati:

 1. Ojačani kapaciteti 15 OCD mladih iz Čačka, Kraljeva i Gornjeg Milanovca (članova klastera ’’Mladi na potezu’’) – za učešće u kreriranju politika zapošljavanja mladih, kroz program treninga
 2. Razvijen i prezentovan javnosti izveštaj sa preporukama i predlozima za razvoj održvih i funkcionalnih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou; sprovedena desk analiza i fokus grupe sa najznačajnijim lokalnim akterima u cilju pripreme izveštaja.
 3. Kreirana strategija OCD klastera ’’Mladi na potezu’’ za zagovaranje predloga za razvoj održivih politika zapošljavanja mladih na lokalnom nivou i uključivanje sketora OCD u planiranje

Lokacija: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Suadeo Čačak

Vrednost: 8.000 EUR

Trajanje: 07/2013-11/2013

 

Naziv projekta  “Moja veštine, moja šansa”2012/2013

Donator: Fond Ambasade Kravine Norveške

Ciljevi:

Opšti cilj: Doprineti socijalnoj inkluziji i aktivnom uključivanju mladih osoba sa invaliditetom u Kragujevcu u društveni i ekonomski život zajednice i ostvarivanje njihovog prava na rad.

Specifični cilj: vise

Povećati zapošljivost mladih osoba sa invaliditetom sa teritorije Grada Kragujevca

Rezultati             

 1. Unapređeni profesionalni kapaciteti mladih osoba sa invaliditetom, zapošljavanje/samozapošljavanje-usvojene nove zanatkse veštine, poslovna znanja i veštine, kao i znanja i veštine traženja posla.
 •   Ukupno 20 mladih osoba sa invaliditetom prošlo treninge za: kompijuterski vez, pedikir i manikir, kao i asistenta kuvara.
 •   Ukupno 60 mladih osoba sa invaliditetom, kao i 12 osoba iz opšte populacije pohađalo treninge za poslovne, tehničke i preduzetničke veštine i to: 2 treninga iz Poslovne komunikacije, 2 treninga Osnove rada na računaru i 2 treninga Biznis za početnike.
 •   Ukupno 20 mladih osoba sa invaliditetom i 4 iz opšte populacije pohađalo obuku Veštine traženja posla
 1. Podignut nivo samopouzdanja mladih osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u društvenom i ekonomskom životu zajednice i ostvarenje prava na rad.
 •  Najmanje 15 mladih osoba sa invaliditerom učestvovalo u radionicama-grupe podrške, 10 radionica održano tokom trajanja projekta.
 •  Sproveden proces simulacije zapošljavanja i poslovne prakse, za one koji su najbolje ocenjeni na osnovu CV-ija i poslovnih intervjua. 5 najbolje ocenjenih kandidata će biti ponuđeno stručnom praksom sa mogućnošću eventualnog zapošljavanja. 3 kandidata sa biznis idejama i preduzetnim potencijalom će biti ponuđeni finansijskom podrškom za realizaciju ideja.

Lokacija: Kragujevac

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Sunce

Vrednost: 26.960 eura

Trajanje: 2012 – 2013

 

Naziv projekta ’’Žene u agrobiznisu“

Donator: USAID Agrobiznis program

Ciljevi:

Opšti cilj:  Doprineti unapređenju položaja žena u ruralnim krajevime na teritoriji grada Niša i Novog Sada kroz poboljšanje njihovih znanja u oblasti preduzetništva, osnivanja i vođenja agrobiznisa i ohrabrivanje žena za aktivno učešće na agrobiznis tržištu.

Specifični cilj:vise

Pružiti neophodnu podršku ženama iz ruralnih delova Novog Sada i Niša u pripremi biznis planova, osnivanju novih i proširivanju postojećuh kompanija u agrobiznis sektoru.

Rezultati

 •  45 žena iz ruralnih krajeva Niša i Novog Sada su prošle petodnevni program obuke za žene u agrobiznisu
 •  45 žena iz ruralnih krajeva je razvilo biznis planove za programe finansijke podrške

Lokacija: Novi Sad, Niš

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), NVO Sunce

Vrednost: 10.000$

Trajanje: 03/2012-06/2012

 

Naziv projekta  “Podrška društvenoj i ekonomskoj intregraciji interno raseljenih i izbeglih lica”2011

Donator: Evropska unija

Ciljevi:

Opšti cilj:  Podržati održiva rešenja za smeštaj I zapošljavanje izbeglih I raseljeih lica

Specifični ciljevi:vise

 •  Podrška društvenoj integraciji izbeglih i raseljenih lica kroz razvoj rešenja stanovanja, samozapošljavanje i podršku ekonomskim aktivnostima
 •  Podrška majugroženijim grupama interno raseljenih lica kroz razvoj rešenja stanovanja, i unapređenje uslova života ekonomskim programima

Rezultati             

 1. 260 izbeglih i raseljenih lica uspešno prošlo zanatskse, IT i treninge poslovnih veština
 2. 20 izbeglih i raseljenih lica dobilo grant za otpočinjanje sopsvenog posla

Lokacija: Kragujevac

Nosilac, partneri:  Grupa 484, Razvojni biznis centar Kragujevac

Trajanje: 2011

 

Naziv projekta “Omladinsko preduzetništvo, civilno-javno partnerstvo”

Donator: Evropska unija, Civil Society Support Program

Ciljevi:  

Ukupni ciljevi:

 1. Doprineti razvoju organizacija civilnog društva u Srbiji i njihovom učešću u društveno-ekonomskom razvoju i procesu integracije u EU.
 2. Razviti omladinsko preduzetništvo kao instrument zapošljavanja mladih i održivog društveno-ekonomskog razvoja.

Specifični cilj: vise

Stvoriti efikasan institucijalni mehanizam saradnje i partnerstva između organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i ostalih relevantnih interesnih grupa za razvoj i promociju omladinskog preduzetništva u regionu Šumadije i Pomoravlja.

Rezultati             

 1. Unapređeni kapaciteti organizacija civilnog društva i neformalnih grupa mladih za promociju omladinskog preduzetništva u regionu Šumadije i Pomoravlja; Set od 5 treninga je uspešno završilo 17 organizacija civilnog društva iz regiona Šumadije i Pomoravlja, koje su stekle set osnovnih znanja i veština potrebnih za promociju omladinskog preduzetništva i preduzetničke kulture među mladima u svojim sredinama. Obučeno je 17 vršnjačkih edukatora za omladinsko preduzetništvo, koji će nastaviti u svojim sredinama i među svojim vršnjacima da promovišu preduzetništvo, kao legitiman karijerni izbor za mlade ljude. U okviru projekta je realizovana trodnevna studijska poseta Holandiji u cilju prenosa znanja i dobre prakse organizacija iz Evropske unije u razvoju i promociji omladinskog preduzetništva.
 2. Razvijen i usvojen akcioni plan za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu; Jedan od najvažnijih rezultata našeg projekta jeste uspostavljanje održivih mehanizama saradnje civilnog i javnog sektora u lokalnoj zajednici i izrada Lokalnog plana akcije za omladinsko preduzetništvo u Kragujevcu za period 2012 – 2015. godina.
 3. Podignut nivo znanja  o najboljim praksama iz EU u oblasti omladinskog preduzetništva, na projektnoj teritoriji. U okviru projekta je realizovana trodnevna studijska poseta Holandiji u cilju prenosa znanja i dobre prakse organizacija iz Evropske unije u razvoju i promociji omladinskog preduzetništva. Ukupno 16 učesnika projekta – predstavnika organizacija civilnog društva i Grada Kragujevca – posetilo je značajne institucije i organizacije u Amsterdamu i Utrehtu, koje se na različite načine bave razvojem i promocijom preduzetništva među mladima, i to: Vrije Universiteit – Amsterdam Center for Entrepreneurship, Hogeschool Amsterdam.

Lokacija: Centralna Srbija

Nosilac, partneri: Razvojni biznis centar Kragujevac (bivši SPARK BSC), Grag Kragujevac, NVO Sunce Kragujevac, SPARK, Holandija

Vrednost: 129.319 euro

Trajanje: 2011 – 2012