Javni poziv za interno raseljena lica sa Kosova* za opremu i obuke za pokretanje posla

Javni poziv za interno raseljena lica sa Kosova* za opremu i obuke za pokretanje posla

ASB otvara javni poziv namenjen interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo* a koja mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate za pokretnje posla u vrednosti od 2,500 evra kao i za obuku za pokretanje posla. Javni poziv se objavljuje u sledećim opštinama/gradovima: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Raška, Aranđelovac, Trstenik, Vrnjačka banja, Vranje i Bujanovac.

Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2019 u 16.00 časova.

Kroz poziv će biti obezbeđena oprema za 54 porodica i obuka za pokretanje posla za 90 porodica. Oprema i programi obuka će interno raseljenim licima poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i stvaranje prihoda, kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka.
Kroz projekat se neće nabavljati ni dodeljivati: polovna oprema, stoka, biljni rasad, repromaterijal i vozila. Poslovne ideje koje isključivo imaju za cilj promet i prodaju duvana, alkohola, transport, igre na sreću, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim takođe neće biti podržane.

Sve informacije o ovom Javnom pozivu, prijavni upitnik kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti možete naći na veb sajtu i društvenim mrežama organizacija ASB i CenTriR kao i na veb sajtu Grada Kruševca ili preuzeti na sledecim linkovima:

1 ASB SRB1804 Javni poziv za podnošenje prijava Grantovi

2 ASB SRB1804 Upustvo za prijavljivanje Grantovi

3 ASB SRB1804 Obrazac za prijavu Grantovi

4 ASB SRB1804 Obrazac kriterijuma Grantovi

5 ASB SRB1804 Izjava Grantovi

6 ASB SRB1804 Pristanak na obradu podataka o ličnosti Grantovi

7 ASB SRB1804 Pristanak na obradu podataka maloletna lica Grantovi

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave i prateća dokumentacija upakovani u kovertu sa naznakom „Za Javni poziv – ne otvarati” se do predviđenog roka dostavljaju lično ili putem pošte (brzom poštom ili preporučeno) isključivo na adresu: ASB, Antifašističke borbe 14/8, 11070 Novi Beograd.

Prijave koje budu pristigle nakon predviđenog roka kao i nepotpune prijave (sa nepotpunom pratećom dokumentacijom) neće se razmatrati.

Dodatne informacije o Javnom pozivu je moguće dobiti na e-mejl: prijave@asb-see.org ili telefon: 011 / 311 93 36.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuke za pokretanje posla se raspisuje u okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija.

Projekat sprovode organizacije ASB i CenTriR i Grad Kruševac.

 

izvor: ASB

Leave a Reply