Projekat „Lokalna intersektorska inicijativa za podršku zapošljavanju teško zapošljivih građana i građanki u Kniću”, Razvojnog biznis centra iz Kragujevca

Projekat „Lokalna intersektorska inicijativa za podršku zapošljavanju teško zapošljivih građana i građanki u Kniću”, Razvojnog biznis centra iz Kragujevca

Dana 16.jula 2015. godine zvanično je obeležen početak jednogodišnjeg programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ kojim koordinira Tim za socijlano uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije,  a finasijski je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.  Od 75 prispelih projektnih aplikacija, 11 projekata je podržano, Razvojni Biznis centar Kragujevac će kao nosilac učestvovati sa još 10 partnerskih organizacija civilnog društva, loklanih samouprava i drugih relevantnih institucija sa loklanih nivoa.

Razvojni biznis centar Kragujevac je nosilac projekta „Lokalna intersektorska inicijativa za podršku zapošljavanju teško zapošljivih građana i građanki u Kniću“ koji će se realizovati uz partnersku saradnju sa Lokalnom samoupravom Knić,  Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijale iz Kragujevca sa ispostavom u Kniću i drugim relevantnim lokalnmm akterima.

Planirano trajanje projekta je od  jula 2015. do jula 2016 godine. Aktivnosti će biti usmerene ka  pružanju doprinosa smanjenju siromaštva i podsticanja socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa građana kroz unapređenje kapaciteta i saradnje lokalnih aktera za kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju delotvornih lokalnih politika za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva. Ciljevi projekta su u potpunom skladu sa preporukama Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.

U toku implementacije projekta aktivno će se raditi na podizanju nivoa informisanosti loklanih aktera iz privatne i javne sfere o prioritetima u oblasti socijlanog uključivanja i smanjenja siromaštva kao i građana o relevantnim merama podrške zapošljavanju. Jedna od mera biće i razvijanje loklanog pravnog okvira za razvoj preduzetništva i kreiranje novih radnih mesta usmerenih prvenstveno ka teško upošljivim kategirijama stanovništva. Kako bi konsultivni proces za unapređenje procesa planiranja loklanih mera politika zapošljavanja, kreiranja liste prioritetnih mera I projekata od značaja  bio sveobuhvatniji I efektivniji planirano je uključivanje javnog, privatnog I civilnog sektora.

Očekuje se da će se u završnoj fazi projektnog ciklusa finalizovati minimum dve projetne ideje u okviru gotovih projekta i da će  na završnom skupu predstavnici loklanih samouprava iz šest opština Šumadijskog regiona razmeniti iskustva iz oblasti planiranja i implementacije loklanih politika zapošljavanja  sa akcentom na društveno osetljive kategorije stanovništva.

Opština Knić spada u opštine trećeg stepena razvijenosti gde su lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje jedan od glavnih prioriteta. Najveći problem jeste nizak stepen zaposlenosti, posebno kada govorimo o  grupi teško zaposlivih građana i građanki sa najvećim udelom mladih i žena.  Primećen je i trend priliva viška zaposlenih u preduzećima u restruktuiranju ili u postupku privatizacije, kao i veliki broj lica u sivoj ekonomiji. Mladi sve češće napuštaju Knić i odlaze u veće centre radi potrage za poslom. Ovo ukazuje na potrebu za posebnim merama u  oblasti zapošljavanja usmerenih ka  pomenutim društvenim grupama.

VIK_0146 VIK_0158 VIK_0232

Leave a Reply