Projekat ’’Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove’’, Knić

Projekat ’’Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove’’, Knić

Razvojni biznis centar Kragujevac i Opština Knić sprovode u Kniću projekat pod nazivom ’’Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove’’, koji ima za cilj da ojača lokalne kapacitete za kreiranje adekvatnih lokalnih odgovora na probleme nezaposlenosti i zapošljavanja teže zapošljivih grupa građana.

Projekat je počeo sa realizacijom u julu 2015, a do sada su postignuti sledeći rezultati:

  • Povećan je nivo informisanosti građana i lokalnih aktera o relevantnim nacionalnim i lokalnim politikama i pravcima delovanja u oblasti zapošljavanja.
  • Razvijen je lokalni pravni okvir za uspostavljanje i primenu lokalnog programa podrške samozapošljavanju teže zapošljivih lica.

Opština Knić za 2015. godinu izdvojila je 800.000 rsd za pilotiranje ovog programa. U periodu od oktobra do decembra, program je pilotiran raspisivanjem javnog poziva, kroz koji su podržane 3 poslovne ideje. Za realizaciju izabranih ideja biće opredeljena sredstva u vrednosti od po 200.000 rsd za kupovinu neophodne opreme, u skladu sa iskazanim potrebama u biznis planovima. Namera je lokalne samouprave Knić da i u narednoj godini nastavi sa implementacijom programa podrške samozapošljavanju teže zapošljivih grupa građana.

  • Građani i lokalni akteri intenzivno su uključeni u konsultacije i kreiranje lokalnih politika, mera i programa podrške zapošljavanju.

Održane su fokus grupe sa lokalnim akterima i građanima, na kojima se razgovaralo o najvažnijim problemima u vezi sa zapošljavanjem u Kniću, kao i merama, odnosno projektima, kojima se identifikovani problemi mogu prevazići, odnosno kojima se može doprineti povećanju zapošljavanja i zapošljivosti nezaposlenih lica.

Izrađen je Izveštaj sa predlozima mera podrške zapošljavanju, koji je usaglašen sa Lokalnim savetom za zapošljavanje, koji će poslužiti kao osnova za definisanje liste relevantnih predloga projekata i izbor 2 projekta, koji će do kraja projekta biti razvijeni i pripremljeni za apliciranje kod domaćih/međunarodnih donatora.

U nastavku projekta, očekuje se formiranje opštinske radne grupe za projekte, koja će biti obučena za izradu projekata po EU standardima, i sa kojom će saradnici Razvojnog biznis centra pripremiti i razviti 2 predloga projekta.

Projekat ’’Snaga lokalnih inicijatva za nove poslove’’ realizuje se u okviru nacionalnog programa Lokalne inicijative kojim koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije, a finansijsku podršku programu pruža Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

Fokus grupa gradjani (1) Fokus grupa gradjani (9) Fokus grupa gradjani (11) Fokus grupa gradjani (16) Fokus grupa gradjani (18) Fokus grupa gradjani (20) Knic fokus lok.akt (3) Knic fokus lok.akt (6) Knic fokus lok.akt (10) Knic fokus lok.akt (16)

Leave a Reply