UČEŠĆE RAZVOJNOG BIZNIS CENTRA NA „TARI“ PROJEKTU, KOJI IMPLEMENTIRA OSCE MISIJA U SRBIJI

UČEŠĆE RAZVOJNOG BIZNIS CENTRA NA „TARI“ PROJEKTU, KOJI IMPLEMENTIRA OSCE MISIJA U SRBIJI

Razvojni Biznis Centar Kragujevac u konzorcijumu, predvođenim kompanijom GM Konsalting i u partnerstvu sa Business Innovation Programs je angažovan na realizaciji konsultantskog zadatka na „TARI“, projektu koji sprovodi OSCE misija u Srbiji.

Cilj je zaposliti najmanje 50 Roma i manji broj pripadnika drugih ranjivih kategorija stanovništa na teritoriji Srbije.

Razvojni Biznis Centar će u okviru ovog projekta sa ostalim članovima konzorcijuma u periodu maj-jul 2014. godine pružiti podršku za minimum 50 izabranih romskih biznisa/poslovnih inicijativa, kroz:

  • Organizovanje treninga za pripremu biznis plana,  za 2 grupe učesnika,
  • Pružanje savetodavne podrške svim korisnicima u pripremi biznis planova,
  • Posete svim izabranim romskim biznisima/ inicijativama u cilju ocene poslovnih performansi, kapaciteta i potencijala, kao i stepena usklađenosti sa pripremljenim biznis planovima,
  • Konačno, preporuke za dalje oblike finansijske i nefinansijske podrške za svaki romski biznis/inicijativu će biti prosleđene naručiocu posla, OSCE misiji u Srbiji.

Leave a Reply